تقدیم به خانم ورزش

این انگشتی ها را هر کدام از هم کلاسی های مینا با یک چیزی درست کرده بودند .ولی من برایش با کاموا بافتم و مو و دهان وچشم گذاشتم.

به این ترتیب که :

ادامه مطلب


ادامه مطلب ...