ابریشممن از این گل خوشم می آید.یک درختچه بی سر وصدا و تبلیغات گل هایش را


نثار پارکها می کند.کنار بعضی بزرگراه هاهم دیده می شوند. برگهایش شکل قلب است .صدها قلب سبز نثار رهگذران کرده اند. صدها روی زرد که دستان قرمزشان را به سوی رهگذران دراز کرده اند.فقط حیف که فصلی است. خسته می شودمدتی استراحت می کند ودوباره شروع می کند.