من ومینا امروز تصمیم گرفتیم واکسن قبل از مدرسه اش را بزنیم .اولین در مانگاه که اصلا" دیگر واکسن نمی زد .دومین درمانگاه (خصوصی) که باویزیت پزشک اطفالش ... پول می گرفت .جلوی در سومین درمانگاه از اطلاعات پرسیدیم گفت برید طبقه دوم. غافل ازاینکه دو تا طبقه دوم داشت وقتی به طبقه دوم رفتیم وکسی را ندیدیم به طبقه سوم رفتیم گفت برید پذیرش طبقه هم کف .رفتیم .گفتند برید طبقه دوم این طرفی . رفتیم.دیدم نوشتند واکسن مدارس دوشنبه وسه شنبه از ساعت 8تا12 ولی دوشنبه را خط زدند.رفتیم اطلاعات دم در گفتم اگه خیلی سخته جواب بدید یک کاغذ بزنید بنویسید :واکسن مدارس روزهای سه شنبه .اطلاعات درمانگاه چهارم اصلا"تعطیل بود .رفتیم پذیرش گفت اتاق روبرو اتاق واکسن است.خیلی مودبانه پرسیدیم واکسن می زنید .گفتند روزهای یکشنبه وچهارشنبه از ساعت هشت ونیم تا ده ونیم .خلاصه چون من ومیناتصمیم گرفته بودیم این امر را انجام دهیم رفتیم...تومان به درمانگاه خصوصی دادیم ویک خانم دکتر مهربان برای مینا واکسن زد .