اینهم آخرین انشای سپهر البته به جز امتحان

اگر شهردار بودم

من اگر شهردار بودم اولین کاری که می کردم حقوق رفتگران زحمتکش را چند برابر می کردم .بعد هم هر کسی آشغال بر روی زمین بریزد به 70سال زندان محکوم می کردم .هر که آنان را اذیت می کرد هم به 80سال زندان محکوم می کردم . حقوق پلیس ها را هم چند برابر می کردم . من پارک های زیادی احداث می کردم .من در هر پارک چندین زمین فوتبال چمن می ساختم تا دیگر حق بچه های کوچک ضایع نشود چون من در هر پارکی می روم که زمین چمن دارد جوانها دارند فوتبال بازی می کنند . من برای عابران هم پلیس می گذاشتم تا کار آنان را کنترل کنند من تمام بچه های ول شده در خیابان ها وچهار راه ها را جمع آوری می کردم وبه آنان امکانات می دادم تا در خیابان ها ول نباشند .من شهرکی را برای معتادها می ساختم .من که رئیس جمهور نشدم حداقل به من برای شهردار شدن رای بدهید.