هفته معلم

 از اردیبهشت تا خود بهشت راهی نیست .

بهشت ارزانیتان باد.