سپهر این انشا  را برای امتحان نوشته بود :

ما گاهی دیگران را نمی بینیم

یعنی به آنها فکر نمی کنیم وهر چه دلمان می خواهد انجام می دهیم.من هیچ وقت دوست ندارم این طوری باشم چون اگر باشم در آن دنیا باید جواب بدهم.دیگران را ندیدن گناه بزرگی است.فکر کنید یک روزیک کامیون بزرگ  شما را نبیند وزیر چرخ هایش له شوید.اسراییلی ها هم مردم فلسطین را نمی بینند وفقط دلشان می خواهد کشورشان را بزرگ کنند. حتی اگر فلسطینی ها زیر چرخ تانک هایشان له شوند. خدایا چشم اسراییلی هاراباز کن تا مردم فلسطین را ببینند.