ما  فکر می کنیم که بزرگ شده ایم وباید مستقل از دیگران زندگی کنیم و دیگر نیازی به کسی نداریم ودرست به همین علت است که بعضی از ما در تنهایی از دنیا  می رویم نیازمندی چقدر فوق العاده است!وچقدر شجاع وبزرگ منش است کسی که نیاز مند است واز دیگری کمک میطلبد.

از کتاب:هنر عشق ورزی وآموختن  نویسنده :لئو بوسکالیا   مترجم :گیسو ناصری