چند شب پیش مغزم تکه ای از گذشته ام را به من هدیه داد. دنبال گذشته نیستم ولی گاهی تکرار خاطرات خوب است.