امروز رفتم نمایشگاه پارک ارم یک پاک کن که دیروز از سرکوچه خریده بودم 2000 تومان ،خریدم 1500تومان شب رفتیم کتاب سیمی کنیم سر خیابان همان پاک کن 2500تومان بود.حالا ببینیم فردا کجا می رویم همان پاک کن را قیمت کنم ؟!