حمام قلعه همدان بعد از چند سال تبدیل به موزه مردم شناسی شد.وقتی برای بچه ها تعریف کردم سی سال پیش وقتی به همدان می رفتم با بچه های فامیل دسته جمعی به آنجا می رفتیم کلی شوق زده شدند.

 

رخت داماد حوض آب سرد