من کلا از تمیز کردن جرم حالا دندون یا کتری یا ... خوشم می آید  .

واقعا به دندان پزشک حسودیم می شود که دندان های زرد و بدرنگ را به دندان های سفید تبدیل می کند .

وقتی کتری کمی جرم می گیردالبته به قدری که بشود به راحتی تمیزش کرد لذت می برم.

خوب برق زدن اجاق گاز بعد از پاک کردنش را هم دوست دارم. 

اگر زمانی باعث شوم که برق شادی در چشم کسی دیده شود همچنین. 

کاش گرفتاری و غم های دیگران را بتوانیم به راحتی جرم کتری دور بریزیم و لذت ببریم.