به نظر شما می شود از شرکتی که کارمندش ساعت سه به گوشی آدم زنگ می زند تا راجع به نحوه ی ارتباط با خارج از کشور توضیح دهد شکایت کرد؟