سوال کتاب "بنویسم" ششم ابتدائی : ... صدای زنگ مدرسه چه احساسی در شما بوجود میآورد و چه بو و مزه ای را به یاد شما می آورد؟

خوب شد که ما نمردیم و کتاب های ششم ابتدائی را دیدیم.