الان یک فردی این ها را اینجا می نویسد که شدیدا با گوشی اش مشغول شده و حتی عکس غذاهایش را با گوشی می گیرد و توی گروه می گذارد. 

مشکل آپلود و اینا هم ندارد .مخاطب هم شناخته شده است. 

ولی قدرت ترک اینجا راهم ندارد.