امروز شبکه ی سلامت را نگاه می کردم می گفتند لبنیات پر چرب روغن پالم دارند و نخورید بعد زدیم یک شبکه ی دیگه یک خانمی از اداره استاندارد می گفتند لبنیات پر چرب هیچ مشکلی ندارند و ما آنها را کنترل کردیم.