بیدار شدن یا بیدارماندن و مهم تر از آن بیدار کردن دیگران در این شب ها یکی از مشکلات من بود .خدا را شکر امسال جام چهانی و اینترنت مجانی شبانه کلا روز وشب را عوض کرده و بقیه من را بیدار می کنند!