تا حالا به این استفاده از ماشین زمان که دو ساعت و سی دقیقه ما را جلو ببرد تا وقت اذان مغرب بشه فکر نکرده بودم!

نسل جدیدن دیگه.