چرا زمان اذان مغرب روی هشت و چهل و پنج دقیقه مانده و تغییر نمی کنه؟

یک زمانی هر روز تغییر می کرد؛ یادش به خیر!