چند وقتی است که به پدیده ای به نام عمه فکر می کنم. من سه تا عمه داشتم که فقط یکی شان زنده است الان هم که تلفنی احوالش را پرسیدم گفت : این چند روزه عزراییل را جواب کردم و هنوز زنده ام.

من نمی فهمم کار های افراد چه ربطی به اون بنده ى خداها داره که در اولین فرصت همه اشتباهات را به ایشان حواله کرده و زنده و مرده ی عمه ها را به فیض می رسانند؟ !

آخه من خودم هم عمه ام شاید یک روز پسر برادرم داور فوتبال  بشود!