دلم شدیداً یک خواب خوش می خواهد ، خوابی که صبح را به یاد آن با شادی شروع کنم.

بدون این که دنبال تعبیرش باشم از یاد آوریش لذت ببرم .یک آسمان پر از باران یک کاسه ی بلور پر از انار که مادرم به دستم بدهد. یک دوست که سال ها ندیدمش روبه رویم نشسته باشد ...

دلم یک رویای زیبا می خواهد .