باورکردنی نیست وقتی توی صفحه ی حوادث خبر آتش سوزی مرگبار را می بینی ،عصرش می فهمی دکتر یوسفی هم توی آن ساختمان کشته شده!