هر جا که قدم می گذاری زمین زیبایی های خودش را تقدیم می کند.