در تعطیلات نوروزازسنگکی چشمه شوره همدان سنگک خریدیم وبه بچه ها سنگک عیدی دادند.خیلی برایشان لذت بخش بود.سنگک چشمه شوره