امروز می خواستم برای دستور شله زرد یک عکس بگذارم  عکس های دوربین را که منتقل کردم  دیدم یازده تا عکس دارم  در حالی که فقط دو تا مربوط به شله زرد بود .وقتی نگاه کردم  مراحل شستشو  و آب گیری نارنگی هایی بود که از بس ترش بودند فقط یک چاره برایم مانده بود این که آبشان را بگیرم و به عنوان چاشنی توی غذا بریزم .مخصوصاً توی مرغ خوشمزه می شود. البته چون می خواستم برای چند وقت نگه داری کنم نیم ساعتی آب نارنگی ها را جوشاندم.