امروز با دوستم راجع به انتخاب مدرسه صحبت می کردیم .پسرش سوم راهنمایی بود و او به فکر دبیرستان برای سال آینده ی .معمولاً موقع تغییر مقطع یکی از مشکلات بزرگ انتخاب مدرسه است.من یاد زمانی افتادم که پسرم دبستانش تمام می شد و ما هر روز از این مدرسه به ان مدرسه می بردیمش تا آزمون ورودی بدهد.تازه وقتی یک سری آزمون تمام می شد یک مدرسه مجدداً آزمون می گرفت تا کسی را از قلم نیندازد!

با هر کس که به فکرمان می رسید مشورت می کردیم .حتی مادر یکی از هم کلاسی هایش با مشاور یک مدرسه راجع به دوتا مدرسه ی دیگر مشورت کرده بود و البته او هم درست راهنمایی اش کرد.

اما یکی از راه هایی که من برای خودم داشتم : موقع آزمون دادن بچه ها رفتن به دستشویی مدرسه نیشخند بازدید (و البته استفاده) از آن جا بود.خواندن دیوار نوشته ها بررسی وضع نظافت وضع آب سرد و گرم و... این ها نشان های دهنده ی وضع مدیریت و اهمیتی که برای دانش آموز قائل بودند و خط مشی فکری دانش آموزان  مقدار وقت آزاد و بیکاری آن ها  سطح فرهنگ شان و ... بود.