هروقت می خواهم کامنت بگذارم با کد تصویری مشکل دارم .چنان اعداد را پیچ و تاب داده اندکه انگار می خواهند نقشه ی گنج قارون را لابه لای آ ن ها قایم کنند.خوب خیلی هم سواد ندارم ولی اقلاً اعداد را که باید بتوانم بخوانم .بعضی هم که انگار توفان زده شده اند رویشان آن قدر گرد پاشیده که چیزی درست معلوم نیست.این جا هم که تعداد حروف مجاز را می نویسد یک دفعه به جای کد تعداد حروف را وارد می کنی.یک وقت هم ممکن است همین جوری با هزار ذوق و شوق دکمه ی ارسال را بزنی و جمله ی کد تصویری اشتباه وارد شد را مشاهده کنی بعدش هم که تصحیح فایده ندارد.حالا یا حوصله داری کپی می کنی و دوباره نظرات را باز می کنی یا دوباره می نویسی ویا اصلاً کامپیوتر را خاموش می کنی و به کار و زندگی ات می رسی.خوب حتماً قسمت نبوده کامنت بذاری!