امروز ما مهمان کوچه بودیم و آفتاب مهمان ما

مهمانی تمام شده و من مانده ام در حسرت آفتاب !

نمی دانم دستان کوچه ام مثل من درد می کند؟