من یک پنکیک اینجا درست کردم.ولی یک پنکیک با پودر آماده درست کردم که بهتر شد. دستورش همان دستور کارخانه اش می باشد.این هم عکس هایش: