جانم برایتان بگوید که من در عین خالی که خانه تکانی نکردم ، البته یه کم خانه ی مامان را تکاندم ، دائم به فکر خانه تکانی هستم و هر کاری را قبل از پایان خانه تکانی بر خویش حرام می دانم .

بخشی ازاخبارما مینا خانم دوهفته پیش  تب چهل درجه داشت ، موهایش را کوتاه کرده ، هر کاری می کنم سایت ثبت نام آزمون ورودی تیزهوشان را نمی توانم باز کنم ،...

دلم می خواهد دستور آشپزی این جا بنویسم اما فکر می کنم به درد کسی نمی خورد.

خلاصه باز هم خانه تکانی و چند موضوع دیگر ذهنم را پر کرده بهتر است بروم یک کاری را شروع کنم.