لینکت را حذف نمی کنم .چه به روز کنی چه نکنی ! چشمم که به اسم وبلاگت می افتد همه ی خاطره هایم زنده می شود و می دانم که تو هنوز هستی.