شماره تلفن یکی از دوستانم را می خواستم حفظ کنم ولی همیشه به وسطش که می رسیدم یادم می رفت به این نتیجه رسیدم که اول عدد وسط را حفظ کنم ، به خودم گفتم کدام عدد بود که همیشه فراموش می شد ؟  عدد صفر ! حالا شماره اش را حفظ شدم.

چند سال پیش که با همسرم کار ضروری داشتم و می خواستم تماس بگیرم یک دفعه شماره اش از ذهنم رفت .شروع کردم یکی یکی عدد ها را پیدا کردن فقط یکی از آن ها به هیچ وجه یادم نمی آمد، همکارم گفت :حتماً صفر است که فراموش شده ، صفر خیلی زود فراموش می شود.من صفر را کنار بقیه گذاشتم و با کمال تعجب دیدم که شماره یادم آمد!بله صفر زودتر از بقیه فراموش می شود.

سال پنجاه و هفت کلاس پنجم بودم و یک دفعه تمام کوچه خیابان پر از نمایشگاه و دست فروش و ... شد که کتاب می فروختند ، خانه ی ما هم پر از کتاب شد.یک کتاب بود راجع به صفرهایی که جلوی یک قرار گرفتند و عدد بزرگی شدند و از بدبختی نجات پیدا کردند .مطمئن نیستم که همان کتاب یک جلوش بی نهایت صفر دکتر شریعتی باشد چون به نظرم خیلی ساده تر از نوشته های ایشان بود.

به هر حال فکر کنم یک صفر قلقلی بودن ، کاری نکردن و فراموش شدن خیلی سخت است.شاید هم آسانترین راه باشد!