دیشب که به خانه برگشتیم ،همسرم می خواست ماشین را پارک کند ، گفت چرا پیاده نمی شوی ؟

من همچنان در بحر تفکر و علت یابی بودم که چرا با چند بار تذکر من نقص اتومبیل برطرف نشد ! تا این که امشب جریمه شدیم .به خودم آمدم و گفتم آهان من می خواهم تا ماشین را پارک می کنی به تو غر بزنم ، فکر می کنم علت عدم موفقیت و پیشرفتمان را پیدا کردم .من به تو غر نمی زنم .( بچه ها هم که نبودند تا اثر بد تربیتی داشته باشد !)و شروع کردم به غر زدن.حالا نمی دانم کی اثر کند و این نقص فنی برطرف شود.