نماز آیات را برای بلایای طبیعی می خوانیم .وقتی ماه و خورشید می گیرد با شوق ذوق ساعتش را اعلام می کنند و هر کس بتواند و بخواهد تماشا می کند شاید چند نفری هم بترسند.نمی دانم می شود برای این افتضاحی که خودمان به سر خودمان آورده ایم نماز بخوانیم ؟از ترس ! از پشیمانی ! یا تقاضای کمک ؟