وقتی سر کار می رفتم و به طور متوسط ساعت سه به خانه می رسیدم اصلاً شکی نداشتم که باید پسرم را مدرسه ای بگذارم که دائماً شیفت صبح و ساعت کاری اش تا جایی که ممکن است بیشتر باشد .پس او را به مدرسه ی غیر انتفاعی فرستادم.ثبت نام کلاس اول دخترم هم زمانی بود که هنوز مطمئن نبودم با بازنشستگی پیش از موعدم موافقت شود.او را هم در مدرسه ی غیر انتفاعی ثبت نام کردیم.به عنوان یک معلم دلم نمی خواهد بگویم مدرسه ی غیر انتفاعی بر دولتی ترجیح دارد .البته دولتی ها و غیر انتفاعی ها همه یکسان نیستند ولی تا جایی که امکانات مادی و ... اجازه بدهند .بچه هایم در همان مدارس درس خواهند خواند.

اما چه قدر دلم برای آن مدرسه هایی که خودمان در آن درس می خواندیم که همه ی بچه های یک محل با وضع اقتصادی متفاوت ،سطح هوشی متفاوت و خلاصه فقط با محله ی یکسان (تفاوت محله ها هم این قدر زیاد نبود.)کنار هم درس می خواندیم وزندگی کردن در کنار هم را یاد می گرفتیم،تنگ شده است.