اسباب کشی تمام شد . امیدوارم تا چند سال آینده اسباب کشی نداشته باشیم. ما و همسایه ها با یک سازنده شریک شدیم و تعداد واحدهایمان تقریباً دوبرابر شد .بعد از بیست و شش ماه و سه بار اسباب کشی به خانه مان برگشتیم .باشد که در این جا تا مدتی ماندگار باشیم.