نمی دانم دفعه ی بعد چند روز دیگر باشد که به اینجا بیایم .چون باز جابه جا می شویم.

تا چند روز دیگر خدا نگه دار