یک فروند! کامیون کابل تلفن ما را قطع کرده بود و جالب است که فقط خط تلفن ما نابود شده بود و جالب تر این که وقتی به مخابرات زنگ می زدیم یک صدای ضبط شده می گفت آخرین اخطار اشکال تلفن شما داخلی است .خلاصه از آن جایی که همسر بنده حوصله ی بسیار زیادی دارد با مراجعه ی حضوری و تلفن های بسیار به شماره های مختلف باعث شد که خط تلفن ما دوباره وصل شود .در ضمن چند هفته ی دیگر باید این خط را با خودمان به خانه ی جدید منتقل کنیم نیشخند