اگه یه توپ ژیمناستیک باشی :

باید هر قدر که دلشان می خواهد بادت کنند.

با هر وزنی که رویت بنشینند نترکی.

هر جا که دلشان بخواهد قلت بدهند.

گاهی وقت ها محکم توی سرت بزنند و به زمین بکوبندت و تو باز بالا بپری !

ولی یادت باشد هر فشاری که بر تو وارد شد به آرامی به خودشان منتقل کن وگر نه خواهی ترکید!