نمی دانم چرا خیابان های شهرهای شمالی را پر از گل نمی کنند؟وقتی گل هایی به این زیبایی در آنجا رشدمی کنند.