تا حالا برای خرید هیچ چیزی این قدر وقت نذاشته ایم .همیشه در اولین یا دومین مغازه وسیله ی مورد نظرمان را می خریم.امروز چهارمین بار بود که رفتیم پرده دیدیم. مدت هاست که از این کارها نکرده ایم .همیشه می خواستیم از خانه ای به خانه ای دیگر برویم.کم کم حوصله ام دارد سر می رود.