هنوز وسایل را جمع نکردم ولی می دانم به زودی باید اسباب کشی کنیم.