کنار جاده استراحت می کردیم و من داشتم از مینا عکس می گرفتم که دیدم ایشان با این ژست مخصوص منتظرند که من عکسشان را بگیرم.خوب من هم کلی اظهار علاقه کرده و عکس گرفتم.بی خود نبود وقتی رشته ی زیست شناسی قبول شدم همه می گفتند خدا را شکر در رشته ای که علاقه داشتی قبول شدی.