بعضی از دردها شیرینند و هرچه می گذرد شیرین تر می شوند.مثل درد به دنیا آوردن مینا خانم ساعت دو و ربع نصف شب یکم خرداد هشتاد و دو دربیمارستان ام لیلای بندرعباس.