من نمی خواهم راجع به کیفیت و اینا حرف بزنم.من می خواهم بگویم چرا نمایشگاه کتاب و گل وگیاه و بیمه و... و... با هم برگزار می شوند ؟  جمعه همه با هم تمام شدند؟

برای این که هیچکدام ناراحت نشوند جمعه که روز آخرشان بود رفتم جمعه بازار پروانه.نمایشگاهی از مانتو و روسری سنتی ، فرش و گلیم ، عتیقه و...هر جمعه هم برگزار می شود.خدا پولش را برساند.