پارسال که سال خرگوش بود و زاد و ولد فراوان.آن قدر فراوان که دوستان وبلاگی من هم از آن در امان نماندند.

امسال سال فراوانی آب برای جناب نهنگ است آن قدر که مترو را آب می برد .ما هم هی توی پست های آبکی مان غرق می شویم.