ما رفتیم برج میلاد .نفری هفده هزار تومان پول بلیط دادیم برای بازدید از دو قسمت.من از حافظ خوانی اش که به مناسبت عید بود خوشم آمد.