اینها را پدرم برایم خرید چون دختر خوبی بودم و خرابشان نمی کردم.

این را مادربزرگم داد چون قدر چیزها را می دانستم و از آن نگه داری می کردم.

این را مادرم داد چون قدرش را می دانستم و از آن استفاده و نگهداری می کنم.

این ها را مادر شوهرم داد چون خودش بافته بود و می دانست که من قدر فرش دست بافت را می دانم و از آن ها مواظبت می کنم.

شما چی؟


خدایا:

نعمت های زیادی به من دادی،من بازهم نعمت های بیشتری می خواهم  یکی از آن ها قدرت نگهداری و استفاده ی بهتراز نعمت هایت است.