یک بار جایی در باره ی این که هر کس هر اسمی دارد خصوصیاتی مشترک با هم اسمش پیدا می کند خواندم .چندتا اسم دختر هم نوشته بود با خصوصیاتشان.

چند روز است که این فکر توی سرم افتاده واقعاً اسم این قدر می تواند تاثیر داشته باشد یا نه؟به یک اسم و کل افرادی که آن اسم را داشتند فکر می کنم از دانش آموزان و همکاران گرفته تا بچه های خودم و خودم.

 اول از همه به مژگان فکر می کنم خوب مژگان یک اسم بوده که در سال های چهل و شش تا چهل و نه خیلی مد بوده و اکثر مژگان ها در آن سال ها به دنیا آمده اند حالا چرا آن سال ها مد شده نمی دانم.ولی چون در یک رده ی سنی هستیم خصوصیات مشترکی هم پیش می آید.راجع به خصوصیاتشان هیچی نمی گممژه

اسم هایی مثل سمیه که ازسال پنجاه و هفت تا چند سالی مد بودن همین طور.

من دوتا سمیه می شناسم که خیلی برونگرا هستند و روابط اجتماعی شان عالی است.از مصاحبتشان لذت می برم و انرژی می گیرم دلم برایشان تنگ می شود.کارشان را با دقت و وسواس انجام می دهند و خیلی کمال گرا هستند.

اما اسم هایی که مربوط به دوره ی خاصی نیستند چه طور ؟