جورابم را در می آورم . بالاخره عامل ش را پیدا کردم ، برچسبی کوچک که رویش شاهزاده دست سیندرلا را از بالا گرفته و سیندرلا دور محور دستش در حال چرخش است.از صبح که بیرون رفتم یک چیزی کف پایم را اذیت می کرد.