یک کیف کوله پشتی معمولی برای خودم خریدم با این که قهوه ای را بیشتر دوست داشتم مشکی اش را برداشتم.صبح که می خواستم از خانه بیرون بیایم پشتم انداختم ، چه قدر شانه هایم راحت تربودند . توی آینه ی قدی راهرو خودم را نگاه کردم چرا نمی توانم این شکلی بیرون بروم ؟.بندش را روی دستم انداختم و راه افتادم .

کلاس اول دبستان یک کیف کوله پشتی قهوه ای داشتم شکلش با کوله پشتی های الان کمی فرق داشت یک کیف معمولی دسته دار که بند هم داشت.به خاطر درآمدن حلقه ی بندش(فکر می کردم دیگردرست نمی شود) از مدرسه تا خانه گریه کرده بودم ، آنقدر که مادرم فکر کرده بود بلایی به سرم آوردند.ولی حلقه را توی جایش انداختند ودرست شد وتا نمی دانم چندم از کیفم استفاده کردم.

یعنی واقعاً نمی شود کیفم را روی کولم بیندازم و بروم تره بار و برگردم؟